Nyheter

Kort sammanfattning av möte 15 aug

· Uncategorized · No Comments

Hej,

I onsdags hade vi ett informationsmöte för BRF Slånbäret där syftet framförallt var att ni köpare skulle ha möjlighet att möta både oss i styrelsen och representanter för Anebyhusgruppen och ställa frågor till oss direkt angående entreprenaden.

Det visade sig vara ett viktigt möte och det framgick att problemen varit och är mer omfattande än vad vi tidigare trott.

Från styrelsen / Ekeblad Bostad fanns Emil Lundin och Henrik Ekeblad på plats medan Anebyhusgruppen representerades av Jonas Vittgård, Göran Linderfalk, Joel Gustavsson och Pierre Arvidsson.

Mötet inleddes med en kort agenda där vi i styrelsen presenterade dels hur vi normalt arbetar med totalentreprenader i alla våra projekt och dels hur vi upplevt entreprenaden i BRF Slånbäret och de synpunkter som inkommit.

Sammanfattningsvis är det normala förfarandet att föreningen genom att teckna ett entreprenadavtal med totalentreprenören överlåter det fulla ansvaret för uppförandet av nyckelfärdiga radhus med tillhörande markarbeten på totalentreprenören (i detta fall Anebyhusgruppen). Totalentreprenören genomför entreprenaden, den slutbesiktigas och anmärkningar åtgärdas inom 2 månader.

I BRF Slånbäret anser styrelsen att det har funnits betydande brister, både vad gäller färdigställande av den yttre miljön och vad gäller åtgärder av anmärkningar både från besiktning och det som rapporterats in som garantiåtgärder. Dessutom har vi upplevt ett stort missnöje med en del av de underentreprenörer som utfört arbeten i området samt med kommunikation och återkoppling från platsledningen.

Viktigt är att påpeka att vi absolut inte är nöjda med leveransen och åtgärdsarbetet och detta har vi varit tydliga med i vår dialog med Anebyhusgruppen.

Vi i styrelsen har sedan våren successivt intensifierat vårt arbete med att ställa krav på Anebyhusgruppen. Vi har tagit samtalet till högsta nivå inom deras organisation och upplever att vi fått ett bättre gensvar. I dagsläget har vi regelbundna möten där vi stämmer av kvarstående arbeten och åtgärder. Vi har ställt krav på bättre kvalitet på de entreprenörer som ska ta hand om åtgärder och vi ställer krav på att förbättra åtgärdshanteringen och på att åtgärderna ska rapporteras av. Efter fasadbesiktningen har vi ställt krav på en ordentlig utredning av vad som krävs för att uppnå ett godtagbart resultat och en plan för genomförande.

För att Anebyhusgruppen ska ha ett ekonomiskt incitament att slutföra sitt åtagande håller vi även inne en del av entreprenadsumman till dess att arbetet är slutfört.

Det informerades även om att vi kommer att hålla en överlämnandestämma sista veckan i september där föreningen lämnas över från den byggande styrelsen till en styrelse sammansatt av bostadsrättshavare. Då det kommer att kvarstå åtgärder i området finns två möjligheter för Ekeblad Bostad att även efter detta fortsätta arbeta med att driva frågor mot Anebyhusgruppen. Ett alternativ är att representanter för Ekeblad Bostad sitter kvar i styrelsen och ett annat alternativ är att den tillträdande styrelsen ger Ekeblad Bostad fullmakt att fortsätta driva frågor mot Anebyhusgruppen. Alternativen diskuterades kort och köparna rekommenderades att fundera över vilket alternativ som föredras.

Under den följande frågestunden blev det än mer uppenbart att missnöjet bland er köpare är stort. Både övergripande frågor kring utförande, åtgärder, kommunikation och återkoppling samt mer lägenhetsspecifika punkter diskuterades.

Ett beslut som togs direkt på mötet var att styrelsen / Ekeblad Bostad ska skicka ut listor på det som är inrapporterat till FF Fastighetsservice samt direkt till styrelsen. Listorna skickas till respektive lägenhetsinnehavare som får komplettera med det som saknas i syfte att fånga upp anmärkningar som av någon anledning inte åtgärdats eller återkopplats från entreprenören. Dessa listor gick ut via mail fredag 17 augusti och ska sändas i retur med kompletteringar senast fredag 24 augusti. Anebyhusgruppen ska gå igenom listorna, utvärdera punkterna och göra en bedömning av de arbeten som behöver göras. Anser de att någon av punkterna ej ska åtgärdas eller hänvisas till 2-årsbesiktningen ska detta tydligt kommuniceras. De ska också se till att boka upp erforderliga resurser för att ta hand om åtgärdspunkterna på ett bra sätt. Kommunikationen ska också vara tydlig med respektive lägenhetsinnehavare och efter åtgärd ska punkterna bockas av.

Redan nu på onsdag kommer en ny underentreprenör att komma på plats för att påbörja åtgärdsarbeten och vi har själva goda erfarenheter och stort förtroende för de personer som kommer på plats då de arbetat med ett av våra andra projekt. Information om detta kommer i ett separat mail.

Imorgon tisdag kommer vi att genomföra besiktning av de utvändiga arbeten som inte rör fasaderna.

Hälsningar
Styrelsen BRF Slånbäret

Informationsmöte 15 augusti

· Uncategorized · No Comments
Hej,
Som tidigare aviserats kommer vi att hålla ett informationsmöte i Kumla nästa vecka.
 
På mötet deltar representanter från EREIM/Ekeblad Bostad men även från Anebyhusgruppen och syftet är att ni ska få ställa de frågor ni har direkt till oss och till Anebyhusgruppen.
Datum och tid: 15 augusti kl 17.30
Plats: Ericsson (Kök1), Radiogatan 9 i Kumla
Väl mött!
Styrelsen BRF Slånbäret

Nyhetsbrev nr 24

· Uncategorized · No Comments

Hej,

Här kommer det sista nyhetsbrevet inför sommarsemestern.

Vi genomförde idag besiktning av fasader och målning och som väntat fanns en hel del att anmärka på, både vad gäller täckning, jämnhet i uttrycket, färgspill, tejprester etc. Med stöd av besiktningsprotokollet kommer vi efter semestern att ha en dialog med Anebyhusgruppen om åtgärder. Vi kommer att betona vikten av att rätt åtgärder sätts in för att en gång för alla göra klart utvändigt och vill därför göra er medvetna om att vi hellre tar lite extra tid på oss för att säkerställa detta än att hasta igenom ett snabbt beslut som resulterar i ett undermåligt utfört arbete.

Under dagen har även lekplatsen besiktats och är nu öppen med den permanenta gungställningen och den tillfälliga lekställningen och fjädergungan. De rör för framtida elinstallationer som sticker upp är marken är förseglade och innehåller inga strömförande kablar.

Asfalteringen av sträckan mellan lekplatsen och den västra delen av området har påbörjats och kommer enligt Anebyhusgruppen att färdigställas under morgondagen.

Arbetet med att åtgärda förrådsdörrar pågår veckan ut med fokus på att säkerställa funktionen på dörrarna och efter det har vi begärt att de ska göra en översyn av målning runt foder samt ta hand om eventuellt färgstänk på de nya dörrarna.

Vi vill också påminna om att vi nu går in i semestertider och att det efter fredag inte ska pågå några arbeten på området förrän tidigast i v. 31.

Akuta felanmälningar ska gå till FF Fastighetsservice.

Trevlig sommar!
Styrelsen BRF Slånbäret

Nyhetsbrev nr 23

· Uncategorized · No Comments

Hej,

Det börjar nu närma sig semestertider och i nästa vecka är det tänkt att det sista arbetet inför semestern ska slutföras. Vi kommer även att genomföra besiktning av lekparken, med delvis tillfälliga lekredskap i väntan på de permanenta.

Vid samma tillfälle kommer vi att besiktiga fasaderna och vi ber om förståelse för att vi inte hinner föra någon dialog angående entreprenaden vid detta tillfälle. Vi vill att både vi i styrelsen och besiktningsmannen ska kunna fokusera på målningen och fasaderna så att vi får bästa möjliga underlag för åtgärd.

Vi vill även att ni ska veta att vi har kontinuerliga möten med Anebyhusgruppen där vi går igenom och ställer krav på allt från det som kvarstår i yttre miljö till specifika anmärkningar och kommer att fortsätta så tills vi är nöjda med arbete och resultat.

 

ANGÅENDE DÖRRAR

Det pågår byte av ytterdörrar och precis som vi tidigare informerat har Anebyhusgruppen koncentrerat sig på att byta dörrarna och få full funktion innan de tar hand om kompletteringsmålning av foder runt de utbytta dörrarna. Vi har efterfrågat ett skyndsamt agerande när det gäller återställandet av foder och målning.
Vi har också fått in en del synpunkter på låsningen av förrådsdörrarna och enligt planeringen ska de gås igenom och åtgärdas under nästa vecka. Vi har senast idag påpekat vikten av att ni som har problem får dessa åtgärdade nästa vecka.

 

INFORMATIONSMÖTE 15 AUGUSTI

Med anledning av de synpunkter som inkommit angående färdigställande och åtgärder av anmärkningar vill vi gärna kalla er till ett möte efter semestern. På mötet deltar representanter från EREIM men även från Anebyhusgruppen och syftet är att ni ska få ställa de frågor ni har direkt till oss och till Anebyhusgruppen. Vi återkommer med tid när vi bokat lokal men ni som kan får gärna redan nu reservera kvällen den 15 augusti.

 

PROBLEM MED SKEVA TRALLBRÄDOR

Det har rapporterats in en hel del skeva trallbrädor från flera av våra projekt runtom i landet, så också i BRF Slånbäret. Enligt entreprenörerna i dessa projekt ligger den ovanliga värmen bakom detta och det kan göra att de trallbrädor som spricker behöver bytas. Besiktning av yttre miljö inklusive trall är inplanerad till v. 34 och naturligtvis tar vi med anledning av de inrapporterade problemen en extra titt på detta då.

 

ANGÅENDE SEMESTERTIDER

Vi som jobbar i interimstyrelsen för BRF Slånbäret kommer att ha semester fram till första veckan i augusti. Det innebär inte att vi kopplar bort oss helt från våra åtaganden men under den tiden läser vi mailen på info@slanbaretkumla.se mer sporadiskt och det kan ta längre tid att få svar. Vi ber om förståelse för detta.

Viktigt är att akuta ärenden och övriga anmärkningar fortsatt rapporteras in till FF fastighetsservice!

Vad vi vet i nuläget kommer det heller inte att pågå några entreprenadarbeten på området under den tiden och även om vi t.ex. skulle få en underentreprenör att ta tag i målningen är vår uppfattning att det kommer att innebära ett störningsmoment för er som är hemma i semestertider. Vi i styrelsen vill också kunna följa upp eventuella arbeten närmare under den tid de pågår.

Hälsningar
Styrelsen BRF Slånbäret

Nyhetsbrev nr 22

· Uncategorized · No Comments

Hej,

Här kommer nyhetsbrev nr 22 för BRF Slånbäret i Kumla.

ÅTGÄRDER FÖREGÅENDE VECKA

I förra veckan utförde Anebyhusgruppen tillsammans med underentreprenörer och leverantörer åtgärder av invändiga anmärkningar. Några punkter kvarstår med anledning av att entreprenören inväntar materialleverans och i dessa fall ska den enskilde köparen vara informerad om detta. Bortsett från det anser Anebyhusgruppen att de åtgärdat samtliga anmärkningar i tidsspannet “6-månaders åtgärder”, utom för hus 1-5 (Gullrisgatan 121-125) samt 18 (Gullrisgatan 108) som är inplanerade v38-39 enligt tidigare kommunikation.

Vi vill gärna att ni återkopplar till oss på info@slanbaretkumla.se om ni anser att ni rapporterat in några invändiga anmärkningar som inte blivit åtgärdade eller där ni inte fått återkoppling att det är någon leverans som inväntas. Sprickbildning invändigt är fortfarande en sak som kommer åtgärdas efter 2-årsbesiktningen. Vi är också medvetna om att det finns anmärkningar där ni som köpare inte är överrens med Anebyusgruppen eller oss i styrelsen. Vi ber er att inkomma med dessa också så att vi kan få en samlad bild.

 

FÖRRÅDSDÖRRAR

Åtgärder av förrådsdörrar har enligt Anebyhusgruppen lett till att vissa av dessa anses sneda. De vill först koncentrera sig på funktionen och har av den anledningen inte åtgärdat detta direkt vid upptäckt. Vi har krävt en närmare förklaring och åtgärdsplan för detta snarast.

 

LEKPLATS

Tyvärr har vi idag fått besked att leveransen av den klätterställning med rutschkanor som varit beställd från HAGS är försenad, trots att Anebyhusgruppen tidigare fått bekräftat leveransdatum denna vecka. Vi har från styrelsens sida samt från Anebyhusgruppen påtalat att det är helt oacceptabelt. Vi undersöker för närvarande om det finns någon motsvarande utrustning från en annan tillverkare och har som backupplan begärt att någon typ av lekutrustning kommer på plats för att tillfälligt ersätta klätterställningen. Gungställning kommer enligt uppgift att monteras enligt tidplan.

 

GRÄS OCH VATTNING

Vi har ombetts av Anebyhusgruppen att informera om att i det fall det bildas vattenansamling vid bevattning av gräsmattorna är marken mättad på vatten och man bör då avvakta med vidare bevattning tills vattnet sjunkit undan.

 

BESIKTNINGAR

Vi har planerat in en extra besiktning av fasader och målning i samband med besiktning av lekplatsen i v. 28. Detta för att kunna ställa krav på åtgärd gällande målningsarbete så snart som möjligt. V. 34 kommer övrig utvändig mark att besiktas samt en kontroll av gräsmattorna utföras.

Hälsningar
Styrelsen BRF Slånbäret

Nyhetsbrev nr 21

· Uncategorized · No Comments

Hej,

Efter den senaste tidens dialog med Anebyhusgruppen har arbetet denna vecka trots vissa fortsatta brister ändå gått framåt på området. Stenläggningen är nu avslutad även framför lgh 1-5 samt 6-10. Gräsläggningen var igår på väg att avslutas och dränering samt underarbete på lekplatsen pågår.

Även målning och plåtarbeten ska inom kort vara avslutade och vid platsbesök igår gjorde styrelsen en extra påsyn av målningsarbetena. Vi är tyvärr inte helt tillfreds med resultatet och lyfte redan igår synpunkterna till Anebyhusgruppen.

Vissa längor är bättre målade än andra men generellt rör det sig om dålig täckning och ojämnt resultat. Det är även mycket färgstänk på plåtdetaljer och mark samt att tejp och tejprester i många fall inte är borttagna. Värt att notera är att detta är vår åsikt och av den anledningen har vi begärt en extra besiktning omgående för att få svart på vitt hur det förhåller sig och efter det kräva direkt åtgärd.

 

ANGÅENDE ARBETET V. 26

Under måndag kl 13-17, tisdag kl 07-17 samt ev. onsdag kl 07-10 v. 26 kommer Anebyhusgruppen att genomföra åtgärder av anmärkningar från slutbesiktning samt enligt det som finns inrapporterat till FF. Anebyhusgruppen ska även ha gått ut med information per sms.

Det kommer att finnas representanter från bygg/snickare, el, rör samt leverantörer som kommer att åtgärda anmärkningar enligt listor. Representanter från Anebyhusgruppen kommer att kontrollera och bocka av åtgärderna.

Vi vill gärna att ni tydligt meddelar om ni INTE vill att entreprenören går in med huvudnyckel.

Elitfönster kommer att finnas på plats för att se över era altandörrar under den här tiden då det rapporterats problem med dessa.
Parallellt med arbetet med åtgärder kommer även samtliga förrådsdörrar att kontrolleras och justeras i den mån de uppvisar brister i funktion.

 

BYTE AV YTTERDÖRRAR

Under onsdag-torsdag v. 26 kommer också arbetet att påbörjas med att byta ytterdörrarna och planen är att börja i lgh 21-25 (Gullrisgatan 101-105). Anebyhusgruppen meddelar att det är svårt att uppskatta hur mycket tid varje enskilt byte tar och därmed svårt att avgöra hur länge arbetet kommer att pågå. När de har gjort några dörrbyten kan de bättre uppskatta den tid det kommer att ta och kan då återkoppla när de kommer till respektive lägenhet i det fortsatta arbetet.

De meddelar också att målning av foder kan komma att ske i efterhand, då de vill fokusera insatsen på att byta så många dörrar de kan först.

 

ANGÅENDE INFART

Infart från väster stängs nu av för persontrafik och all tillfart till området ska nu ske från den östra infarten. Infartsförbud är reglerat i detaljplan och vi har därför ingen möjlighet att påverka detta.

 

ASFALTERING

Asfaltering av området är inplanerad till fredag v.27, alternativt måndag v. 28. Under v. 27 kommer förberedande underarbete att pågå på vägen.

 

FORTSATT FELANMÄLAN

Alla felanmälningar ska göras till FF Fastighetsservice enligt tidigare kommunicerade kontaktvägar, enligt nedan:

Felanmälan 0771-330 300
Felanmälan via internet: http://www.ff-fastighetsservice.se

Vi kommer att bedöma de felanmälningar som kommer in och är de av akut/brådskande karaktär kommer FF att skicka ut någon för att avhjälpa och är det ett garantiärende av kosmetisk karaktär kommer det att åtgärdas efter 2-årsbesiktningen.

Även om kontaktvägen till FF är den som ska användas för felanmälan i första hand kan ni naturligtvis vid problem eller synpunkter vända er till oss i styrelsen på:

info@slanbaretkumla.se

Hälsningar
Styrelsen BRF Slånbäret

Nyhetsbrev nr 20

· Uncategorized · No Comments

Hej,

Efter vår dialog med Anebyhusgruppen angående färdigställande av området verkar det nu som att arbetet går framåt med betydligt bättre fart än tidigare och i början av nästa vecka ska läggning av gräs påbörjas.

 

SKÖTSEL AV GRÄS

Bifogat detta nyhetsbrev finns instruktioner för skötsel av gräsmattan. Instruktionerna är utformade för normalväder så tänk på att vid fortsatt torrt väder likt det vi haft under maj/början av juni kommer det att krävas daglig bevattning under 2-3 veckor efter läggning.
Entreprenören kommer att vattna gräset samma dag som det läggs och sedan övergår ansvaret till bostadsrättshavaren.

 

KOMPLETTERING AV MÅLNING

Även kompletteringsmålning av fasader kommer att påbörjas under v. 24 och här behöver entreprenören er hjälp med att hålla bilar borta från uppfarter samt att rensa altaner från utemöbler och annat enligt schema nedan.
Hela v.24 lgh 21-25 Gullrisgatan 101-105
11 juni lgh 16-20 Gullrisgatan 106-110
12 juni lgh 6-15 Gullrisgatan 111-120
13 juni lgh 1-5 samt 26-29 Gullrisgatan 121-129
14 juni lgh 30-35 Gullrisgatan 130-135
15 juni förråd lgh 1-15 samt 26-29 Gullrisgatan 111-129

 

ÅTGÄRDER V. 26

Med anledning av inkomna synpunkter på hantering av anmärkningar och felanmälningar kommer Anebyhusgruppen att utöver planerade åtgärder för en del lägenheter v. 26 att göra en åtgärdsomgång i samtliga lägenheter. Syftet är att ta hand om alla åtgärder, men det kan förekomma exempel på saker som inte kan lösas vid detta tillfälle pga materialleveranser.
När dessa anmärkningar är avhjälpta ska 6-månaders åtgärder vara avslutade för alla lägenheter utom lgh 1-5 samt 18.
I det fall de nya ytterdörrarna och karmarna hinner levereras till v. 26 kommer även arbetet med utbyte av dessa att påbörjas denna vecka. Entreprenören planerar också att gå igenom samtliga förrådsdörrar för att se vilka som behöver åtgärdas.

Hälsningar
Styrelsen BRF Slånbäret

Nyhetsbrev nr 19

· Uncategorized · No Comments

Hej,

Vi har tyvärr uppmärksammat att entreprenören ligger efter med påbörjandet av färdigställandet av mark och utvändiga åtgärder i förhållande till den tidplan som gick ut i förra nyhetsbrevet. Vi har inte fått information från entreprenören att arbetet varit försenat men flera köpare har hört av sig till oss de senaste dagarna, vilket vi är tacksamma för.

För att inte förlora mer tid har vi påtalat att det är av yttersta vikt att de utan dröjsmål påbörjar och fortsätter de arbeten som kvarstår. Entreprenören har garanterat oss att förseningen endast ska innebära en förskjutning av färdigställandet med ca en vecka vilket innebär att följande arbeten ska vara slutförda v. 27:

– Gräsytor (utförs v. 24-26)
– Marksten
– Asfaltering
– Målning av fasader
– Plåtarbeten
– Lagning av husgrunder
– Lekplats (besiktning av lekplats behöver genomföras innan den kan användas vilket innebär att den kan öppnas i v. 28)

När det gäller häckar och buskar har vi fått information från leverantören att de ovanligt höga temperaturerna gör att det är svårt att garantera att plantorna inte torkar ut om vi väljer att sätta dem nu. Vädret kan förstås vända men det är svårt att förutspå. I syfte att få bästa möjliga förutsättningar för att häcken ska ta sig och överleva har vi därför valt att vänta med att sätta dessa till hösten.

Gällande byte av ytterdörrar och karmar har vi den senaste veckan i ett annat radhusprojekt med samma dörrmodell och fabrikat haft liknande problem med dörrar som inte går att låsa eller är svåra att stänga. Vi vet ännu inte om det rör sig om exakt samma fel men behöver säkerställa att de nya dörrar som ska levereras till BRF Slånbäret inte kommer att drabbas av samma problematik. Vi kommer att ha som ambition att få de nya dörrarna och i förekommande fall karmar på plats innan semestern men vi behöver först försäkra oss om att vi inte behöver byta dessa igen om 6 månader.

Eventuellt kan det även förekomma målning av fasader efter semestern på de gavlar som angränsar till gräsbeläggning då det inte går att utföra arbetet utan att påverka gräset negativt när det är nylagt.

 

ANGÅENDE MARK SOM ANGRÄNSAR TILL BRF:EN

Söder om fastigheten, mot vägen är det kommunal mark och det innebär att det är kommunen som sköter om marken. Det har förekommit synpunkter på att gräset inte klipps och att vissa av träden som planterats där har dött. Vi föreslår att ni efter överlämnandestämman organiserar er och för en dialog med kommunen.

Norr om fastigheten ligger ett dike med sprängsten som syftar till att ta hand om dagvatten från hela det omgivande området. Marken ägs av en samfällighetsförening som ska utgöras av representanter från BRF Slånbäret samt de omgivande fastigheterna. Kommunen kommer att kalla till stämma för samfällighetsföreningen där syftet är att tillsätta en styrelse som kommer att ansvara för eventuell framtida skötsel av gemensamhetsanläggningen.

 

VATTENUTKASTARE MITTRADHUS

När gräset kommer på plats kommer ni att behöva vattna detta dagligen för att det inte ska dö och vi kommer att återkomma med konkreta instruktioner från leverantören.
Det är värt att nämna att då vattenutkastaren sitter på framsidan kommer det under denna tid vara nödvändigt för de som bor i ett mittradhus att dra en slang genom huset för att kunna vattna gräset på baksidan. Anledningen till att vi inte har en vattenutkastare på båda sidor bostaden är att det med gällande regler för säkert vatten är en komplicerad och kostsam installation där ett vattensäkert skåp behöver byggas in i vardagsrummet.

 

UTRYMNINGSFÖNSTER PLAN 2

Vi har tidigare informerat om att det sidohängda fönstret i allrummet på plan 2 är ett utrymningsfönster. Vi har i efterhand fått information om att eftersom fönstret inte går att putsa från insidan är det utrustat med putsningsfritt glas.

Från elitfönsters beskrivning av glaset:

“Glasets speciella yta gör att smutsen löses upp av solljuset. När det regnar glider smutsen av. Där sol och regn kommer åt ordentligt, kan det innebära att du inte behöver putsa alls. I skyddade lägen kan glaset behöva spolas av med slang ibland.”

Det är viktigt att man inte putsar glaset då det är känsligare för repning än vanligt fönsterglas.

Hälsningar
Styrelsen BRF Slånbäret

Nyhetsbrev nr 18

· Uncategorized · No Comments

Hej,

Det var nu ett par månader sedan det senaste nyhetsbrevet och alla bostäder i BRF Slånbäret är nu inflyttade. Samtidigt har våren kommit och det börjar bli dags för färdigställande av utvändiga arbeten.

 

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR UTVÄNDIGA ARBETEN

v.17 Arbete med lekplats påbörjas. Beräknas vara klart v.26
v.17 Arbetet med att ta bort byggväg bakom radhusen och jordhögen bakom hus 1-5 påbörjas. Beräknas vara klart v.20
v.21 Arbete med marksten påbörjas. Beräknas vara klart v.22
v.21 Preliminär start av målning fasader samt övriga kompletterande arbeten på fasader.
v.23 Asfaltering påbörjas
v.23 Rullning av gräs och plantering av häckar påbörjas. Beräknas klart v.26
v.26 Lagning av skadade husgrunder
v.26 Lagning av skadade ytterdörrar och karmar
v.26 EL och andra utvändiga Arbeten avslutas

 

PROBLEM MED LÅS PÅ ENTRÉDÖRRAR OCH FÖRRÅDSDÖRRAR

Det har den senaste tiden uppstått problem i flera bostäder med att ytterdörrar och förrådsdörrar går i baklås. FF Fastighetsservice har varit på plats för att åtgärda de felanmälningar som kommit in och entreprenören kommer att följa upp ärendet under de närmaste veckorna.

När det gäller förrådsdörrarna handlar det om att vissa av förrådsbyggnaderna har varit utsatta för sättningar i marken (rad- och parhusen är pålade men inte förrådsbyggnaden) och det har gjort att dörrkarmen har slagit sig och kilar fast dörren.

Hälsningar
Styrelsen BRF Slånbäret